PC system
Predaj a servis fiškálnych, registračných pokladní

0903 228 010

pcsystem@pc-system.sk

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY.

INFO O CENÁCH A DOPRAVE:
VŠETKY CENY SÚ URČENÉ PRE MALOOBCHODNÝ PREDAJ. PRI VäČŠÍCH A PRAVIDELNÝCH ODBEROCH POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY.
DOPRAVA ZDARMA NAD 100,- € BEZ DPH, DO 48:00 HOD. PO CELEJ SR. 
DOPRAVA V BRATISLAVE ZDARMA NAD 30,- € BEZ DPH, DO 48:00 HOD.

Obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a určujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov súvisiace s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:

PC-SYSTEM s.r.o. Jasovská 12, 851 01 Bratislava

Prevádzdka a korenšpondenčná adresa: Bieloruská 3 /Jantár/ 821 06 Bratislava,                                                                                                  

IČO 31378307

IČ DPH: SK2020353698

Zapísané: OR Okresný súd Bratislava I, Oddiel:      Sro, vložka číslo: 7501/B                                                                                                   

Kúpna zmluva
Kúpna zmluva určuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Úhrada
Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávka:
- prostredníctvom www stránky predávajúceho www.pcsystem.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
- e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho podľa informácií uverejnených na www stránkach predávajúceho alebo na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
- telefonicky alebo SMS na číslach:  0903228010, 0905998010, 

Objednávka obsahuje: kontaktnú osobu /firma kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu/ objednaný tovar s počtom kusov, spôsob dodania, adresu dodania a spôsob platby.
- priama platba hotovosťou na prevádzke PC-SYSTEM s r.o.
- dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru
- bankovým prevodom na účet predávajúceho

Faktúra (dodací list)
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti  na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. K faktúre je zároveň priložený dodací list.

Dobropis
- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.

Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.
 
Žiadosť o reklamáciu
Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou, ktorú schváli predávajúci.

Odovzdanie reklamovaného tovaru
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota
Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Informácie o týchto lehotách sú uvedené na záručných listoch predávajúceho. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.

Reklamácia tovaru v záruke
Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci.

Opravy tovaru po záruke
Pozáručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Kupujúci bude informovaný o predpokladanej cene opravy pri príjme do servisu a akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť čiastku za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.

Ochrana osobných údajov
 Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod l. s r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. 

Upozornenie

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.Vrátenie tovaru
Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára tak, aby bol najneskôr do 5 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho.. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 5 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.